top of page

EIT Food Grow Workshops

Grow Workshops är två moduler med utbildningssessioner där trender och framväxande teknologier inom hållbarhet inom jordbruket diskuteras:

  • Rollen för mark och livsmedelskedjan inom jordbruket

  • Regenerativa jordbruksmetoder

  • Bioekonomins roll på gårdar

  • Jordbruksdigitalisering och nya affärsmodeller

2023,-GROW,-Social-Media-Agenda-Template.png

Om oss

Workshops är två utbildningssessioner med titeln "Grow Workshop" som fokuserar på trender och framväxande teknologier inom hållbarhet inom livsmedelsindustrin. Målet är att diskutera och ompröva praxis och tekniker som används inom jordbruket samt utforska nya affärsmodeller baserade på nya möjligheter och teknologier samtidigt som ett nätverk av kontakter inom den europeiska hållbarhetsekosystemet etableras. Dessa workshops är kostnadsfria och börjar den 6:e och 27:e november. De riktar sig till producenter och små och medelstora företag (SMEs) verksamma inom primärproduktionen av livsmedel.

ÖVER EIT Food

EIT Food, etablerat av European Institute of Innovation and Technology (EIT), syftar till att bygga upp en inkluderande och innovativ gemenskap av olika partners inom jordbruks- och livsmedelsindustrin för att främja innovation och entreprenörskap i hela Europa.

2023,-GROW,-Social-Media-Agenda-Template.png
Om oss
Workshop

WORKSHOP

Die workshops fokuserar på ämnen som:

Rollen av jordar och livsmedelskedjan inom jordbruket.

Praktiken inom regenerativt
jordbruk

Die Rolle der Bioökonomie in der Landwirtschaft.

Agrarische Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle.

Praktiska exempel

Partners

Våra partners

bgi.png

BGI - Building Global Innovators är en accelerator för avancerad teknik (Deep Tech) som kommer från MIT Portugal, en initiativ för entreprenörskap och innovation med över 10 års erfarenhet. Målet för BGI är att driva framåt planeten genom att se till att de mest lovande Deep Tech-lösningarna når marknaden. Huvuduppdraget är att skapa en sammankopplad generation av byggare genom utbildning, finansiering och unika möjligheter för att hjälpa människor att bli framgångsrika entreprenörer.

vitagora-01.jpg

Vitagora är en fransk kluster för agrarinnovation som kopplar samman en grupp associerade företag med innovationspartners och ger tillgång till ett omfattande internationellt nätverk inom området. Genom att erbjuda verktyg och stöd för att bygga ekosystem, strategisk intelligens, praktiskt stöd för innovation och kunskapsdelning placerar Vitagora sina medlemmar i hjärtat av potentialen för livsmedelsinnovation i Europa.

ait.png

Det österrikiska institutet för teknik (AIT) är den största forsknings- och teknologiorganisationen (RTO - Research and Technology Organization) i Österrike och spelar också en betydande roll internationellt inom olika forskningsområden. AIT är en ledande utvecklingspartner för industrin och en av de viktigaste arbetsgivarna inom den internationella vetenskapliga gemenskapen.

f4s.png

Das Food4Sustainability (F4S) CoLAB är ett samarbetslaboratorium i Portugal som syftar till att lösa storskaliga problem inom biologiska livsmedelssystem (t.ex. foder, fisk, alger, grönsaker) för att stärka klimatresiliensen. F4S CoLAB är i framkant av övergången från linjära jordbruksproduktionsprocesser till cirkulära processer. Målet med F4S CoLAB är att testa och implementera nya tillvägagångssätt inom livsmedelsproduktionen som har en positiv inverkan: CO2-minskning, avstånd från kemikalier, hållbar intensifiering (maximering av markanvändning), bevarande av vatten och miljö samt ökad effektivitet i värdekedjan för livsmedelssektorn.

lunds.png

Die Universität Lund grundades år 1666 och har upprepade gånger blivit utnämnd till en av världens 100 bästa universitet. Universitetet har cirka 44 000 studenter och över 8 000 anställda som är fördelade mellan Lund, Helsingborg och Malmö. Universitetet Lund strävar efter att förstå, förklara och förbättra världen och den mänskliga tillvaron.

bottom of page